Omkostnings­måler

Få overblik over, hvor meget du betaler i årlige omkostninger, når du har en pensionsordning hos os. Vi giver også et estimat på, hvor stor din opsparing er, når du går på pension.

Sådan beregner vi tallene

Direkte omkostninger

 • De direkte omkostninger er forskellige, alt efter hvilken opsparingstype du har valgt. Direkte omkostninger er fx administrationsomkostninger.
 • De direkte omkostninger fremgår af depotoversigten på din årlige meddelelse

Indirekte omkostninger

 • I Formålspension, Profilpension og Link Pension er de indirekte omkostninger investeringsomkostninger. For de produkter er størrelsen af de indirekte omkostninger bestemt af din investeringsprofil. Det er altså penge, som vi betaler interne og eksterne fondsforvaltere for at investere dine penge.
 • I pension med gennemsnitsrente, der er vores traditionelle pensionsopsparing med en garanteret mindsteudbetaling, er de indirekte omkostninger de omkostninger, som du betaler i fællesskab med de andre kunder, fx investeringsomkostninger

Omkostningsmåleren foretager en beregning på baggrund af dine oplysninger på den ene side og nogle antagelser og forudsætninger på den anden. Du kan se antagelser og forudsætninger herunder.

Sådan beregner vi ÅOK (årlige omkostninger i kroner)

 • ÅOK for et givent år beregnes som summen af alle direkte og indirekte omkostninger. Omkostningsmåleren oplyser ÅOK for det valgte år.

Sådan beregner vi ÅOP (årlige omkostninger i procent)

 • ÅOP for det valgte år beregner vi ved at dividere ÅOK med opsparingen i slutningen af året
 • ÅOP i gennemsnit beregner vi som summen af hvert års ÅOK frem til pensionsopsparingens udløb divideret med summen af opsparingerne ved slutningen af hvert år frem til pensionsopsparingens udløb

Vi regner med en jævnt stigende indbetaling

 • Som udgangspunkt forudsætter omkostningsmåleren, at din indbetaling stiger jævnt – på samme måde, som vi også pristalsregulerer omkostninger forbundet med pensionsordningen.

Tag udgangspunkt i din nuværende opsparing

 • Du kan måle omkostningerne, uanset om du starter uden en eksisterende pensionsopsparing, eller om du har en nuværende pension i To pdanmark eller et andet sted
 • Beregningen tager ikke højde for, om du er ny eller nuværende kunde, og der er derfor ikke fratrukket eventuelle indskudsomkostninger

Firma- og privatordninger er forskellige

 • Du betaler 8 % i arbejdsmarkedsbidrag (AMB) af indbetalinger til en firmaordning. Regner du på en firmaordning, skal du ved ”Årlig indbetaling” derfor indtaste bruttoindbetalingen - omkostningsmåleren trækker de 8 % AMB fra i indbetalingen.
 • Du betaler ikke AMB af indbetalinger til privatordninger

Vælg udbetalingsform

 • For at kunne give dig brugbare prognoser skal du vælge, om du vil regne på en aldersopsparing, en ratepension eller en livsvarig pension

Hvordan skal din opsparing investeres?

 • Omkostningerne er forskellige, alt efter om du har den traditionelle pensionsopsparing, pension med gennemsnitsrente, eller et af markedsrenteprodukterne, Formålspension, Profilpension eller Link Pension
 • Vælger du Formålspension, skal du angive, hvilket formål vi skal investere en del af din opsparing i (grøn omstilling, teknologisk udvikling, danske investeringer eller globale investeringer) og med hvor høj risiko (defensiv, defensiv midt, offensiv midt eller offensiv)
 • Vælger du Profilpension, skal du angive, hvor høj risiko vil skal investere din opsparing med (lav, mellem eller høj)
 • Vælger du Link Pension, skal du angive, hvilken risiko du selv forventer at investere med (lav, mellem eller høj)

Omkostningsniveau

 • Som udgangspunkt regner vi ud fra vores almindelige omkostningsniveau
 • Du bestemmer selv, hvordan du vil have pensionsopsparingen udbetalt. Det gør du ved valg af en af udbetalingsformerne aldersopsparing, ratepension eller livsvarig pension.
 • I praksis kan du samtidig have opsparinger med forskellige udbetalingsformer, men omkostningsmåleren kan kun beregne en udbetalingsform ad gangen
 • Omkostningsmåleren forudsætter, at udbetalingen sker i begyndelsen af hvert år, fra det år du går på pension

Udbetaling af aldersopsparing

 • Hvis du har valgt en aldersopsparing, får du udbetalt hele pensionsopsparingen på pensioneringstidspunktet
 • Omkostningsmåleren forudsætter, at det sker 1. januar i pensionsåret

Udbetaling af ratepension

 • Hvis du har valgt en ratepension, har du også skulle tage stilling til, hvor lang udbetalingsperiode, du ønsker – fx 10 år
 • Omkostningsmåleren beregner, hvor meget du skal have udbetalt årligt, fra pensioneringstidspunktet til udbetalingsperioden udløber

Udbetaling af livsvarig pension

 • Hvis du har valgt en livsvarig pension, skal du også oplyse køn. På baggrund af køn og pensionsalder beregner vi din forventede levetid – og dermed, hvor længe vi kan forvente, at du skal have udbetalt din livrente.
 • For livsvarig pension fra en pension med gennemsnitsrente betaler du ikke direkte omkostninger i udbetalingsperioden. Har den været placeret i en af markedsrenteprodukterne, betaler du administrationsgebyr og saldoomkostninger i hele udbetalingsperioden.
 • Vælger du et markedsrenteprodukt, forudsætter omkostningsmåleren, at opsparingen bliver i samme produkt, indtil udbetalingen ophører. Dog vil vi typisk råde dig til at flytte over i en pension med gennemsnitsrente, når du går på pension.

Direkte omkostninger

 • De direkte omkostninger beregner vi som summen af inbetalingsomkostninger og gebyr (styktillæg)
 • Indbetalingsomkostningerne beregner vi som en procent af bidraget til pensionsopsparingen
 • Gebyret betaler du månedligt for private opsparinger
 • Selv om du fravælger regulering af bidraget til opsparingen, pristalsregulerer vi både indbetalingsomkostningerne og gebyret i henhold til de samfundsforudsætninger for prisudviklingen, som pensionsbranchen i fællesskab justerer løbende
 • Når opsparingen udbetales, skal du ikke betale gebyr, da gebyret er tilknyttet dit månedlige bidrag til pensionsopsparingen

Depotafkast før skat

 • I pension med gennemsnitsrente tilskriver vi bonusrenten til summen af dette regnestykke:
  Din opsparing i begyndelsen af året
  + bidraget til pensionsopsparingen (efter evt. AMB)
  - indbetalingsomkostninger
  - eventuel udbetaling
  - gebyr
 • I pension med gennemsnitsrente benytter vi de samfundsforudsætninger, som pensionsbranchen har fastsat

Indirekte omkostninger

 • De indirekte omkostninger for pension med gennemsnitsrente fremgår ikke af depotoversigten på din årlige meddelelse. Det skyldes, at de indirekte omkostninger betales af det kollektive bonuspotentiale.
 • Omkostnings- og sikkerhedstillægget, investeringsomkostningerne, risikoforrentningen og merforrentningen af det ansvarlige indskudskapital udgør tilsammen de indirekte omkostninger for pension med gennemsnitsrente.

Din opsparing 31. december

Din opsparing ved årets slutning er beregnet som summen af:

Din opsparing i begyndelsen af året

+ Indbetalingen – ved firmaordninger efter fradrag for AMB

- Eventuel udbetaling

+ Depotafkast før skat

- Direkte omkostninger

- Indirekte omkostninger

- PAL (pensionsafkastskat)

 

Det næste års opsparing ved begyndelsen af året er det samme som opsparingen i slutningen af det foregående år. Fremskrivningen af de kommende års opsparing sker som beskrevet ovenfor.

Fremskrivningen fortsætter frem til det pensionstidspunkt, du har valgt i omkostningsmåleren.

Direkte omkostninger

 • For markedsrenteprodukter afhænger en del af de direkte omkostninger dels af dit bidrag til pensionsopsparingen og dels af, hvor lang tid du har haft opsparingen
 • De direkte omkostninger er højere, de første tre år du har opsparingen
 • De direkte omkostninger beregner vi som summen af:
  Præmieomkostninger
  + opsparingsomkostninger
  + administrationsgebyr
 • Opsparingsomkostningerne udgør en procentdel af din opsparing, og de betales årligt
 • I opgørelsen af administrationsgebyret antager vi, at du betaler det månedligt
 • Vi pristalsregulerer præmieomkostningerne og administrationsgebyret i forhold til de samfundsforudsætninger for prisudviklingen, som pensionsbranchen i fællesskab justerer løbende

Afkast før skat

 • I markedsrenteprodukterne tilskriver vi afkastet før skat til summen af dette regnestykke:
  Din opsparing i begyndelsen af året
  + bidraget til pensionsopsparingen (efter evt. AMB)
  - præmieomkostninger
  - opsparingsomkostninger
  - eventuel udbetaling
  - administrationsgebyr
 • I beregningen af fremtidige afkast benytter vi de samfundsforudsætninger, som pensionsbranchen har fastsat

Indirekte omkostninger

 • For markedsrenteprodukterne er de indirekte omkostninger lig med investeringsomkostningerne. Beregningsmetoden er en fast procedure, som er bestemt af Forsikring & Pension. Du betaler investeringsomkostninger for hele den sum, du skal have investeret.

PAL af markedsrenteprodukter

 • Vi beregner PAL/pensionsafkastskat af det afkast, det giver, når vi investerer din pensionsopsparing, fratrukket investeringsomkostninger. Pensionsafkastskatten er pt. 15,3 %.

Din opsparing 31. december

Din opsparing ved årets slutning er beregnet som summen af:

Din opsparing i begyndelsen af året
+ Indbetalingen – ved firmaordninger efter fradrag for AMB
- Eventuel udbetaling
+ Afkast før skat
- Direkte omkostninger
- Indirekte omkostninger
- PAL (pensionsafkastskat)

Det næste års opsparing ved begyndelsen af året er det samme som opsparingen i slutningen af det foregående år. Fremskrivningen af de kommende års opsparing sker som beskrevet ovenfor.

Fremskrivningen fortsætter frem til det pensionstidspunkt, du har valgt i omkostningsmåleren.