Anmodning om overførsel af pensionsordning

Værd at vide, før du overfører din pensionsordning til Topdanmark Liv

Denne information har til formål at hjælpe dig med at få overblik over en række af de forhold, du bør have med i dine overvejelser, inden du vælger at flytte din nuværende pensionsordning til Topdanmark.

Der kan være flere grunde til at overveje at flytte sin pensionsordning til Topdanmark. Måske ønsker du selv en anden type pensionsordning end den, du har lige nu? Måske har du skiftet job og har fået en ny pensionsordning hos Topdanmark? Det kan også være, du har spørgsmål, fordi du skal oprette en ny pensionsordning, eller din arbejdsplads er blevet solgt eller fusioneret.

 

Du skal tage stilling til flere ting

Står du fx over for at skulle tiltræde et nyt job med dertil hørende ny pensionsordning skal du tage stilling til:

 • Om du stadig skal indbetale til din nuværende pensionsudbyder?
 • Om din pensionsordning skal blive hos din nuværende pensionsudbyder?
 • Om du skal vælge at flytte din pensionsordning til Topdanmark?

Topdanmarks rådgiver er klar til – i dialog med dig – at finde den bedste løsning til dig:

 • Hvilke dækningsbehov har du, og hvilke dækning lægger du særlig vægt på at fortsætte med?
 • Hvad sker der, hvis du ikke flytter din nuværende pensionsaftale til Topdanmark?
 • Er der dækninger, der bortfalder ved overførslen?
 • Er dit helbred blevet dårligere, siden du oprettede din nuværende pensionsordning? Hvad betyder det, når du skal oprette en ny?
 • Kan din nuværende pensionsordning i det hele taget flyttes?
 • Hvad koster flytningen? Du betaler ofte omkostninger, når du flytter en pensionsordning.

 

Hvad bortfalder, hvis du flytter din pensionsordning?

Hvis du vælger at flytte pensionsordningen til Topdanmark, bortfalder din nuværende dækning, grundlagsrente, unisexgrundlag m.m. En flytning kræver ofte, at du skal afgive nye helbredsoplysninger - se afsnittet: Nye helbredsoplysninger

 

Du bør være særligt opmærksom på:

 • Begunstigelser
 • Dækninger, der bortfalder
 • At du kan være omfattet af et omvalgstilbud i dit nuværende selskab, hvis din opsparing er garanteret. Du bør undersøge mulighederne for at få udbetalt omvalgsbonus, inden du flytter din opsparing.

Begunstigelser

En begunstiget er typisk en person, der som følge af en begunstigelsesbestemmelse opnår retten til pensionsordningen ved din død. 

De fleste pensionsordninger har begrebet "nærmeste pårørende" indsat som standardbegunstigelse. Følgende anses som nærmeste pårørende i den nævnte prioriterede rækkefølge: ægtefælle, samlever(*), børn, arvinger. Har din nye pensionsordning denne standardbegunstigelse, og er du tilfreds med denne, behøver du ikke at foretage dig noget.

(*) Du kan her læse de betingelser, der skal være opfyldt, for at en samlever bliver betragtet som nærmeste pårørende:

 • I skal have boet sammen i et ægteskabslignende forhold i mere end to år op til dødsfaldet

Eller:

 • I mindre end to år, men har/har haft/venter barn sammen

Har du andre ønsker end "nærmeste pårørende", fx en navngivet begunstiget, skal du gøre os særligt opmærksom på det, når du flytter din pensionsordning til Topdanmark. Det skyldes nemlig, at en begunstigelse bortfalder i forbindelse med en flytning.

Du kan ikke flytte din pensionsordning, hvis du har indsat en uigenkaldeligt begunstiget, medmindre den uigenkaldeligt begunstigede giver sit samtykke.

Ønsker du yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål om begunstigelser, er du velkommen til at kontakte os.

Risikodækninger bortfalder

Hvis der er knyttet invaliditets-, dødsfaldsdækning eller andre risikoprodukter, herunder forsikring ved visse kritiske sygdomme, gruppelivsforsikringer mv. til pensionsordningen, bortfalder disse dækninger – inkl. begunstigelser på evt. dødsfaldsdækning – i forbindelse med en flytning af pensionsaftalen. 

Du skal derfor være opmærksom på, om du har og får de risikodækninger, du har brug for, hvis du vælger at flytte pensionsordningen til Topdanmark. Som regel kan du få tilsvarende dækninger hos os. Topdanmarks rådgiver er selvfølgelig behjælpelig med at rådgive dig om vores produkter.

Der findes utallige forsikringsformer og kombinationsmuligheder inden for livs- og pensionsforsikring. Hver form og kombination kan sættes sammen efter de behov og ønsker, du har. Det betyder samtidig, at de valg, du træffer, kan få betydning for, hvor meget du kan få udbetalt.

Det kan være forskelligt fra den ene ordning til den anden, hvad og hvornår udbetaling sker, fx hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Der kan også være stor forskel på, hvor meget din familie får udbetalt i tilfælde af din død. Det er derfor vigtigt, at du inden overførslen af din pensionsordning undersøger, hvilke behov du har, og hvordan din nuværende pensionsordning og din nye pensionsordning i Topdanmark hver især lever op til disse behov.

Når du skal tage stilling til, om du vil bevare din nuværende pensionsordning som samme type, eller om du vil vælge andre udbetalingsformer og dækninger, skal du altid overveje din og din families økonomiske behov og ønsker i tilfælde af, at du dør, får nedsat erhvervsevnen eller pensioneres. 

 • Er der eksempelvis behov for en stor ydelse til at betale en restgæld i huset, når du går på pension eller dør, så kan det være en god løsning at bevare eller vælge en kapitalforsikring (sumforsikring) eller en rateforsikring, der kan konverteres til en engangsudbetaling ved død
 • Er der behov for at sikre dine børns uddannelse eller etablering, hvis du dør, så kan løsningen være en renteforsikring med løbende udbetaling
 • Er du alene om at forsørge din ægtefælle og børn, kan det være vigtigt med en høj dækning, hvis din erhvervsevne bliver nedsat
 • Du skal samtidig være opmærksom på, at du ved udbetaling af en kapitalpension skal betale en afgift til staten på 40 % af forsikringens værdi. Af løbende udbetalinger skal betale indkomstskat.
  Har du en aldersopsparing, er udbetalingen skattefri, når du har nået pensionsudbetalingsalderen. 

Spørg derfor Topdanmarks rådgiver om skattereglerne for det konkrete produkt.

Tænk de økonomiske konsekvenser igennem

Overførslen af din pensionsordning kan få nogle økonomiske konsekvenser. De følgende afsnit giver dig et indblik i, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse.

Pensionsudbydere giver ofte garanti for størrelsen af dækningerne, når du opretter en pensionsordning. Ved forsikringsbegivenhedens indtræden, fx pensionering, afhænger mindsteudbetalingernes størrelse af den grundlagsrente, som pensionsudbyderen anvender på det tidspunkt, hvor du oprettede din pensionsordning.

Hvis du flytter din pensionsordning til Topdanmark, sker oprettelsen med højst 1 % i grundlagsrente. 

Du bør derfor særligt være opmærksom på, om din nuværende pensionsordning har en bedre garanteret mindstedækning end den pensionsordning, du påtænker at skifte til.

Hvis du flytter din pensionsopsparing til en pensionsordning med en lavere grundlagsrente, kan dette medføre lavere dækninger ved invaliditet, død og alderspensionering. Et eventuelt fald ved alderspensionering afhænger af, hvor meget du rent faktisk får i rente (bonusrente), og af hvor lang tid din pensionsopsparing når at blive forrentet, før den udbetales. 

At skifte til en lavere grundlagsrente, er dermed ikke ensbetydende med, at du vil få mindre udbetalt, da forsikringer på lavere grundlagsrente typisk vil få udbetalt mere ud over den lovede garanterede ydelse, end ordninger oprettet på en højere grundlagsrente.

Du kan altid bede Topdanmark om at udarbejde et tilbud, der vil vise størrelsen på de dækninger, du ønsker, kontra den ønskede indbetalingsstørrelse.

Unit link-produkter er ofte uden garanti for dækninger eller renter. Der er således normalt ingen sikkerhed for, at du opnår et positivt afkast af dine pensionsmidler.

Indgår det i dine overvejelser at flytte pensionsordningen til og fra unit link-produkter, bør du undersøge, hvilke garantier du får. 

Der kan fx være tale om, at pensionsudbyderen garanterer, at en værdi af depotet ikke kan forringes trods et senere uheldigt investeringsforløb. En sådan garanti vil dog normalt ikke gælde ved ophævelse af forsikringen.

Hvis du ophæver din pensionsopsparing inden du har nået pensionsudbetalingsalderen, skal du betale 60 % i afgift til staten af forsikringens værdi, medmindre du har en kapitalpension. Afgift til staten på kapitalpensioner er 52 % af forsikringens værdi. Derudover kan pensionsudbyderen fratrække et ekspeditionsgebyr samt eventuelt kursværn ved udbetaling.

Ophæves en aldersopsparing inden pensionsudbetalingsalderen, skal du betale en afgift til staten på 20 % af forsikringens værdi.

Derimod kan du flytte din pensionsordning uden at betale afgift til staten. 

Men der er omkostninger forbundet med at flytte en pensionsordning. Disse omkostninger vil som hovedregel blive regnet som et procentfradrag af de overførte midler samt et ekspeditionsgebyr. 

Måden at beregne omkostningerne på og størrelsen af omkostningerne varierer pensionsudbyderne imellem. Du bør derfor kontakte din gamle pensionsudbyder for at høre, hvilke omkostninger der kommer på tale.

Din rådgiver i Topdanmark kan altid fortælle dig, hvilke omkostninger Topdanmark tager ved en overførsel.

Særlige brancheaftaler om overførsler

Pensionsforsikringsselskaberne har indgået to brancheaftaler, der resulterer i omkostningsfrie overførsler. Det selskab, du flytter fra, kan dog opkræve et ekspeditionsgebyr. Begge aftaler gælder kun for ordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Den ene omfatter situationen, hvor du skifter job, og den anden omfatter situationen, hvor den virksomhed, du er ansat i, fusionerer eller fissionerer.

Overførselsperioden er den periode, der går, fra du sender begæringen ind til os, til vi modtager pengene. Overførselsperiodens længde varierer, afhængig af hvilke oplysninger vi skal indhente, og om du skal afgive nye helbredsoplysninger.  

Er din nuværende pensionsordning oprettet i et markedsrentemiljø (unit link-produkter), skal du være opmærksom på, at du selv hæfter for et eventuelt kurstab, du måtte have i overførselsperioden. Derfor kan det være en god idé, at du stadig i denne periode holder godt øje med din investeringssammensætning.

Overfører du til en ordning i et markedsrentemiljø i Topdanmark, skal du også vide, at du selv hæfter for eventuel manglende kursgevinst i overførselsperioden. 

Hvis du overvejer at flytte din pensionsordning, skal du være opmærksom på, at en forværring i dit helbred, siden du oprettede din nuværende forsikring, kan have negative konsekvenser for dine muligheder for at få de samme eller bedre dækninger hos Topdanmark. Vi vil dog altid afvente en overførsel/opsigelse i dit tidligere selskab, indtil vi har foretaget den helbredsmæssige vurdering.

Såfremt vi har behov for yderligere helbredsoplysninger eller ikke kan acceptere forsikringen på samme vilkår, som du har ønsket, vil du altid blive kontaktet.

Du skal ikke ophæve din nuværende pensionsordning, før dit helbred er blevet vurderet i din eventuelle nye pensionsordning.

Når du opretter en pensionsordning enten privat eller via din arbejdsgiver, skal du normalt afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Topdanmark skal nemlig vide, om dit helbred er i orden.

Det vil sige, at du giver oplysninger om dit helbred i en helbredserklæring. I nogle tilfælde afgiver din læge også oplysninger i en helbredsattest. Årsagen hertil er - meget kort fortalt – at Topdanmark skal kunne beregne den sandsynlige udgift for at indgå en aftale om en pensionsordning med dig.

Du vil som regel blive bedt om nye helbredsoplysninger, når du flytter en pensionsordning. Dette kan dog afhænge af, hvilket produkt du ønsker at etablere i Topdanmark.

Vejledning P41-overførsel / Guide in English