Forsikringssvindel

Topdanmark er til for at hjælpe vores kunder før, under og efter en skade sker. Det udtrykker vi gennem vores kundeløfte: Vi er her for at hjælpe.

Vi behandler hvert år omkring 400.000 skadesanmeldelser og udbetaler over seks milliarder kroner til erstatning og udbedring af skader hos kunder.

For os er det vigtigt, at en kunde får den korrekte hjælp og erstatning. Hverken mere eller mindre.

Som forsikringsselskab har vi derfor pligt til at undersøge mistanke om forsikringssvindel, da det ikke bare er ulovligt, det er også uacceptabelt og usolidarisk, fordi det går ud over alle andre kunder.

Det er dog heldigvis kun en meget lille andel af vores kunder, hvor vi kan konstatere, at der bliver begået forsikringssvindel. 

Hvad er forsikringssvindel?

Der er tale om forsikringssvindel, når en kunde bevidst afgiver urigtige oplysninger eller foretager en falsk anmeldelse for at få en udbetaling, som ikke er berettiget. 

Et par eksempler:

  • Hvis man efter et indbrud skriver flere genstande på skadesanmeldelsen, end man i virkeligheden har mistet.
  • Hvis man meddeler sit forsikringsselskab, at man ikke er i stand til at bevæge sin højre arm som følge af en ulykke og derfor ikke kan arbejde, men at man i virkeligheden kun har let nedsat bevægelighed og derfor godt kan arbejde i et vist omfang.

Ifølge straffeloven kan forsikringssvindel betragtes som bedrageri, der kan straffes med bøde eller fængsel i op til halvandet år. Dommen optræder desuden på svindlerens straffeattest i op til fem år.

Hvordan undersøger vi mistanke om forsikringssvindel?

Når der er mistanke om forsikringssvindel, sker der som det første en grundigere gennemgang af skadeanmeldelsen og andre oplysninger fra skadeanmelderen og eventuelle andre tilgængelige dokumenter i sagen. Der kan eksempelvis være oplysninger fra politirapporter, lægeerklæringer eller motorregistret.

Denne grundigere gennemgang har typisk to udfald:

  • At der ikke er hold i mistanken, hvilket betyder, at sagen afsluttes og kunden modtager den korrekte hjælp og erstatning.
  • At mistankegrundlaget leder til en egentlig sag om uberettiget erstatning eller forsøg på forsikringssvindel.

I sager og anmeldelser, hvor der er oplysninger eller omstændigheder, der er usædvanlige, modstridende, uklare eller på anden måde ”ikke rigtigt stemmer”, undersøger vi det, inden sagen færdigbehandles. I de tilfælde er det meget almindeligt, at vi beder kunden om yderligere dokumentation og/eller om at svare på nogle yderligere spørgsmål for at få afklaret det, der ”ikke rigtigt stemmer”.

I Topdanmark vil vi altid foretage de nødvendige skridt ud fra regler om god skik, og hvad der er mindst indgribende over for kunden.

Vi kommer i yderst sjældne tilfælde – og udelukkende i sager om personskade – frem til en vurdering af, at det er nødvendigt at anvende personobservation. Det er sidste udvej. Observation anvendes kun i særlige tilfælde om personskadesager, hvor der er velbegrundet mistanke om, at kunden har givet urigtige oplysninger til os eller har tilbageholdt oplysninger af afgørende betydning for sagen.

Vi er meget bevidste om, at observation er en indgribende undersøgelsesmetode, som i hvert enkelt tilfælde kræver gennemgang og godkendelse af en direktør fra Topdanmarks koncernledelse. Vi står til ansvar over for vores kunder og Finanstilsynet, og vi er meget opmærksomme på at følge myndighedernes bekendtgørelse samt branchens etiske kodeks på området.

Hvis vi konstaterer, at kunden reelt har de gener, som er oplyst, afslutter vi observationen straks. Hvis observationen derimod bekræfter og styrker mistankegrundlaget, kan Topdanmark vælge at behandle sagen som en svindelsag, eller som en sag, hvor der uberettiget søges erstatning, og ud fra dette tage stilling til, hvorvidt vi skal afvise eller justere kundens erstatning. Uanset udfaldet vil vi altid informere kunden efter afsluttet observation i henhold til bekendtgørelsen om særlige undersøgelser i forsikringsselskaber.