Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere.
×

Vores datasikkerhed = din tillid

I Topdanmark ønsker vi, at vores kunder altid har tillid til os. Når du udleverer personlige oplysninger til os, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Topdanmark sælger ikke dine oplysninger.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi

Vi indsamler kun oplysninger som er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysninger efter gældende lov og vejledninger. Hvilke oplysninger der er nødvendige afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til. I Topdanmark behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Police- og indtegningsoplysninger
 • Skadeoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Helbredsoplysninger
 • Indtægt og formueforhold
 • Fagforening
 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Efterforskningsundersøgelser

Vi registrerer kun oplysninger om personer, hvis det er nødvendigt. I forbindelse med behandling af din forsikring eller skade eller køb af aktie kan det være nødvendigt at indsamle oplysninger om følgende personer:

 • Forsikringstagere & forsikrede
 • Begunstigede
 • Pårørende
 • Skadelidte
 • Modparter
 • Værger
 • Panthavere
 • Rådgivere (bank/advokat/revisor)
 • Behandlere (læger, psykologer, fysioterapeuter mv)
 • Aktionærer
 • Reelle ejere

 

Hvor og hvordan indsamler vi oplysningerne?

Vi indsamler oplysninger både hos dig og fra tredjeparter som eksempelvis dit tidligere forsikringsselskab, din læge og Topdanmarks samarbejdspartnere (Danske Bank, Sydbank, Varelotteriet m.fl.).

Vi indsamler oplysninger om dig f.eks. via cookies, telefonisk kontakt eller chat med dig. Vi får også oplysninger, hvis du benytter sociale medier som Facebook, hvor du følger os, aktivt skriver kommentarer eller på anden måde kommunikerer med os. Deltager du i undersøgelser, eller svarer du på spørgeskemaer, indsamler vi også oplysninger om dine svar.

Vi indsamler også oplysninger hos offentlige og private registre som CPR-registret, fagforeninger, Motorregistret, BBR, kreditoplysningsbureauer og telefonbogsoplysninger.

 

Formål med behandling af dine oplysninger

Vi bruger dine oplysninger til at behandle dine forsikringer og skader, give dig rådgivning og til at holde dig orienteret om de produkter, vi og vores samarbejdspartnere tilbyder inden for forsikring, bank og realkredit. Det gælder selvfølgelig ikke de oplysninger, vi har om dit helbred. Vi bruger også oplysningerne til at behandle klager og retssager samt til at lave undersøgelser og analyser, så vi hele tiden kan forbedre vores rådgivning, service og tekniske løsninger.

De oplysninger vi henter fra offentlige og private registre bruger vi til at opdatere adresseoplysninger, sikre at du er berettiget til rabat via medlemskab i ex. fagforening, hente oplysninger om din ejendom eller dit køretøj og til at kontrollere, at du ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau.

Er du aktionær, så er formålet med at behandle dine oplysninger at opdatere aktiebogen og håndtere dine handler.

Optagelse af telefonsamtaler

Når du ringer til os, kan din samtale blive optaget. Vi bruger optagelserne, når vi uddanner vores medarbejdere til hele tiden at forbedre vores kundeservice, forsikringer og pensionsaftaler og som dokumentation. En begrænset kreds af vores medarbejdere har adgang til optagelserne. Vi sletter optagelserne efter 6 måneder.

Vi gemmer vores chatsamtaler

Når du chatter med os, vil din chatsamtale blive gemt. Chatsamtaler bruges til indtegning, skadesager, policespørgsmål og uddannelse af vores medarbejdere. Vi bruger ikke chatsamtaler til udveksling af helbredsoplysninger. Hvis du er kunde hos os, gemmer vi chatsamtalen på din sag. Hvis du ikke er kunde hos os, gemmer vi chatsamtalen centralt i 12 måneder.

Vi gemmer oplysninger om din brug af hjemmesiden

Når du logger ind på Mit Topdanmark, kan vi selvfølgelig identificere dig, men oplysningerne om din brug af hjemmesiden vil blive behandlet fortroligt på samme måde som alle andre kundeoplysninger.

Når du bruger vores hjemmeside, benytter vi cookies til at gemme oplysninger om din brug af siderne. Dem bruger vi både til at gøre det nemmere for dig at bruge vores hjemmeside og for at kunne forbedre siden.

 

Kategorier af modtagere

Som finansiel virksomhed er vi underlagt en skærpet tavshedspligt i lov om finansiel virksomhed. Vi behandler derfor dine oplysninger fortroligt og vi videregiver kun dine oplysninger til andre, hvis du har givet samtykke, eller hvis vi har en berettiget interesse efter lovgivningen.

Topdanmark videregiver oplysninger til følgende modtagere:

 • Personer relateret til en forsikring eller pension, fx forsikringstagere, pårørende, skadelidte, begunstigede og modparter
 • Andre forsikringsselskaber
 • Panthavere
 • Offentlige myndigheder (politiet, SKAT, kommuner mfl.)
 • Reparatører, fx håndværkere
 • Advokater
 • Banker
 • Læger og andre behandlere
 • Samarbejdspartnere

 

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger?

Topdanmark har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante.  Det betyder, at vi løbende sletter oplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål, kan blive mødt med et krav eller har en lovmæssig pligt til at opbevare dem.

Topdanmarks sletteregler tager udgangspunkt i forældelseslovens absolutte forældelsesregler og i bogføringslovens opbevaringskrav.

Topdanmark almindelige sletteregler er som følger:

Sletteregler

 

Datasikkerhed

Din sikkerhed betyder alt for os. Derfor har vi truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at passe på de oplysninger, vi modtager. Det betyder, at vi blandt andet har:

 • Arbejdsbetinget adgang til alle lokationer
 • Kryptering af datatransmission og lagring
 • Virusscannere på servere
 • Back up og genetablering på alle servere
 • IT-systemer med adgangsstyring baseret på bruger Id og personligt password, der skal være minimum 8 tegn
 • VPN og kryptering i forbindelse med fjernarbejdspladser og andre mobile enheder.
 • Procedurer og politikker for behandling og kommunikation af persondata
 • E-learning for alle medarbejdere
 • Medarbejdere som er certificerede i persondatabeskyttelse

 

Sikker e-mail

Stort set alle e-mails til og fra Topdanmark er krypteret med TLS. Vi krypterer for at kunne sende og modtage e-mails, der indeholder blandt andet følsomme personoplysninger. Hvis du ønsker at sende krypterede og signerede e-mails til Topdanmark, kan du sende dine e-mails til e-mailadressen sikkermail@topdanmark.dk. Du skal dog først hente et certifikat på denne web-adresse: https://service.nemid.nu/dk-da/support/soeg_certifikat/

Læs mere om sikker mail her

 

Behandling hos databehandlere

Topdanmark kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, hosting, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere.

Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks og kontrol, som skal sikre, at dine personoplysninger kun bliver brugt til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Topdanmark har valgt at overlade nogle behandlinger, herunder IT teknisk udvikling og support til lande udenfor EU/EØS. Når vi gør det, sikrer vi dine rettigheder ved at anvende EU-kommissionens standardkontrakt, bindende virksomhedsregler eller det såkaldte ”Privacy Shield” godkendt af EU-kommissionen.

Vi har kontrakter med alle databehandlere, og vi udøver kontrol med, at de efterlever vores instrukser til sikker behandling. Som del af instruksen stiller vi krav om, at disse databehandlere behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske- og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

 

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende - dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser. 
 • Du kan også kræve, at vi korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.
 • Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med Topdanmarks behandling af dine oplysninger, kan du klage til datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Tlf. 33 19 32 00, mail dt@datatilsynet.dk, hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt Topdanmark

Topdanmark A/S, Topdanmark Forsikring A/S og Topdanmark Livsforsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup er dataansvarlig.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker du at udnytte en af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på www.topdanmark.dk, eller ringe på 44 68 33 11. Du kan også skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på persondata@topdanmark.dk .