Vi ved, at der blandt vores kunder er mange, der ønsker at fremme en bæredygtig udvikling. Derfor vil du hos Topdanmark altid kunne vælge et relevant og konkurrencedygtigt opsparingsprodukt, hvor investeringsaktiviteterne er underlagt ESG-hensyn og foretages efter vores politikker for ansvarlig investering og aktivt ejerskab. Det gælder for Profilpension og Formålspension. På sidstenævnte er disse hensyn endda udvidet, uanset hvilket formål du ønsker, at din pension skal investeres i.

Du kan nemt investere bæredygtigt i Topdanmark

I Topdanmark kan du vælge at investere i Formålspension, hvor der er ekstra fokus på ESG og fravalg af investeringer i fx olie- og gasselskaber. Med Formålspension vælger du et formål, som er vigtigt for dig, og som en del af din pensionsopsparing skal investeres i. Ud fra dette formål hjælper vi dig med at få det højst mulige afkast – og dermed mest muligt at forsøde tilværelsen med, når du en dag skal på pension. Du kan vælge mellem fire investeringsformål:

1.    Grøn omstilling – hvis du vil med på rejsen, der påvirker energiomstillingen
2.    Teknologisk udvikling – hvis du er optaget af digitaliseringen
3.    Danske investeringer – hvis du er interesseret i det nære, der støtter den danske udvikling
4.    Globale investeringer – hvis du vil investere bredt og globalt

Fælles for alle fire valgmuligheder er, at selskaber ekskluderes fra produkterne, hvis deres omsætning stammer fra produktion af røgtobak, klyngebomber, biologiske og kemiske våben, antipersonelminer og atomsprænghoveder. Vi ekskluderer ligeledes selskaber, der har mere end 5 % af deres omsætning fra tjæresand, termisk kul, våben, online gambling, voksenunderholdning, udvinding af fossile brændsler og råstofudvinding i udviklingslande.

Se investeringsfonde 

Politikker for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Vores politik for ansvarlige investeringer og politik for aktivt ejerskab er godkendt af bestyrelsen i Topdanmark Kapitalforvaltning. Det er Topdanmark Kapitalforvaltning, der har ansvaret for implementeringen heraf samt løbende at overvåge og sikre, at investeringerne opfylder principperne i vores politikker. 

Vores politik for ansvarlige investeringer er baseret på internationale principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Politikken beskriver de minimumskriterier, vi vurderer alle vores investeringer på baggrund af. 

Vores daglige investeringsarbejde inkluderer både risici og muligheder relateret til miljø, klima, sociale forhold og ledelse, også kendt som ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance). Vi benytter ESG-analyser og rapporter fra NGO’er til at sikre, at afkastpotentiale samt håndteringen af ESG-risici stemmer overens med vores forventninger til selskaberne.

Vores aktive ejerskab sker primært ved, at vi gennem en samarbejdspartner går i dialog med det selskab, hvis adfærd er i uoverensstemmelse med vores politik. Målet med dialogen er at påvirke selskabets adfærd til at være i overensstemmelse med politikken. Hvis der ikke sker nogen ændring i adfærden, kan vi vælge at ekskludere selskabet. 

Vi går også selv i dialog med selskaber. Denne dialog kan enten være proaktiv eller reaktiv. Ofte vil en dialog blive påbegyndt på baggrund af NGO-rapporter, industri- eller selskabsspecifik analyse fra investeringsbanker eller lignende. 

Som en del af vores aktive ejerskab gør vi derudover brug af vores stemmerettigheder på generalforsamlinger.

Se politikker for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 

Hvordan vi arbejder med bæredygtighed i investeringsbeslutninger

Bæredygtighedsrisici integreres i det daglige investeringsarbejde i Topdanmark Kapitalforvaltning. Gennem ESG-porteføljeanalyser rapporterer vi løbende om risici som fx klima- eller ESG-risici som en del af den faste bestyrelsesrapportering. Disse analyser skal identificere ESG-kvaliteten af vores investeringer.

Klimarisici er en del af vores ESG-analyse, som har til hensigt at identificere både CO2-udledning i de selskaber, vi investerer i, selskabernes eksponering mod grønne løsninger samt overensstemmelse med fremtidige klimascenarier.

Vi mener, at arbejdet med bæredygtighed og ESG skal være forankret i vores investeringsteam. Dermed er det muligt hurtigt at tilpasse arbejdet med klimarisici, bæredygtighedsmuligheder og ESG til udviklingen på de finansielle markeder.

Hvordan vi arbejder med bæredygtighed i rådgivningen

Vi har i Topdanmark et ønske om, at vores kunder har viden om og forståelse for vores investeringsprodukter. Derfor uddanner vi løbende alle vores rådgivere til at kunne formidle relevant information om Formålspension og de bæredygtige valg, produktet indeholder. Det er dermed en del af vores strategi, at vores kunder får kendskab til bæredygtig investering og mulighed for at sætte et mere bæredygtigt aftryk med deres pension.

Se investeringsguiden 

Hvordan vi arbejder med bæredygtighed i vores risikostyring

I vores løbende identifikation og håndtering af risici indgår et fokus på de finansielle risici, som følger af klimaforandringer og omstillingen til en bæredygtig økonomi. Udviklingen i eksisterende risici overvåges og vurderes løbende, og eventuelle nye finansielle risici vil naturligt indgå i den eksisterende proces, herunder vurderingen af risiko-minimerende tiltag, i takt med at de identificeres.

Vores vurdering af sandsynlige indvirkninger på afkastet

Vi ønsker at opnå størst muligt afkast af investeringerne, men vi ønsker samtidig at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og ikke bryder med internationalt anerkendte normer og konventioner, som Danmark indgår i. I investeringsanalyserne medtager vi bæredygtighedsrisici, som vi mener, kan have indvirkning på det finansielle afkast. Vi forventer, at arbejdet med eksklusioner og med at minimere bæredygtighedsrisici har en lav indvirkning på afkastskabelsen – dog kan den samlede risiko i porteføljen forventes at stige marginalt, i takt med at vi foretager flere eksklusioner af selskaber i fx Formålspension. 

Erklæring om due diligence-politikker

Vores politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab har bl.a. til hensigt at identificere de vigtigste negative indvirkninger, som vores investeringer kan have på bæredygtighedsfaktorer. I disse politikker findes vores forventninger til de selskaber, vi investerer i, samt hvilke analyser og screeninger vi foretager for at minimere bæredygtighedsrisici mest muligt.

Vi er bevidste om, at der altid er en risiko for, at en investering kan vise sig at bryde med vores politik for ansvarlige investeringer. For at imødegå denne risiko foretager vi en screening forud for investeringsbeslutninger og løbende af vores investeringsaktiver for at sikre, at vores investeringer er ansvarlige og i overensstemmelse med politikken. Vores screening er baseret på at identificere selskaber, der bryder med FN’s Global Compact og udvalgte aktiviteter, som vi ikke ønsker at investere vores kunders midler i. Vi screener for:

•    Manglende efterlevelse af menneskerettighederne
•    Manglende accept af arbejdstagerrettigheder
•    Uforsvarlig og/eller ulovlig omgang med miljøet
•    Korruption
•    Produktion af kontroversielle våben

Vi evaluerer løbende screeningsresultaterne af eksisterende investeringer. Hvis vi på baggrund af den udførte screening vurderer, at et selskab ikke lever op til vores adfærdskrav, kan vi enten frasælge den pågældende beholdning eller fastholde den og søge indflydelse gennem aktivt ejerskab. 

Erklæring om informationer i periodiske rapporter

Vi offentliggør årligt en bæredygtighedsrapport, hvori vi redegør for de væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer baseret på vores investeringsaktiviteter. Heri rapporterer vi også om vores arbejde med aktivt ejerskab.

Rapporten for 2021 vil desuden indeholde en klimarapportering baseret på anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosure.

Vi rapporterer ligeledes årligt til CDP (tidligere kendt som Carbon Disclosure Project). 

Læs mere om vores årlige rapporter

Politik om aflønning

Vores aflønningspolitik skal bl.a. bidrage til vores bæredygtighed ved at sikre, at de mål, vi har fastlagt for incitamentsaflønningen, understøtter vores forretningsudvikling og innovation og ikke tilskynder til adfærd i strid med vores CSR-politik. Det medvirker til at sikre, at vores kontant- og aktiebaserede kortsigtede incitamentsordning (STI-Programmet) og resultatkriterierne bidrager til vores forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed. I den forbindelse kan det nævnes, at vores STI-Program for direktionen og udvalgte medarbejdere af den øverste ledelse bl.a. understøtter ESG-faktorer samt CSR- og bæredygtighedsinitiativer.

Læs mere om vores aflønningsstruktur