Generelle købsbetingelser for Topdanmarks privatkunder, herunder kunder, der bor på nedlagte landbrug

Forsikringens startdato og forsikringsperioden

Forsikringen gælder fra det aftalte tidspunkt, dog tidligst på den dato, hvor vi har sendt dig en kvittering for, at forsikringen er aktiv.

Hvis vi har brug for flere oplysninger, kontakter vi dig, før forsikringsperioden starter.

Privatforsikringer gælder som udgangspunkt for et år ad gangen og bliver automatisk fornyet hvert år. Forsikringen kan opsiges af dig selv eller af Topdanmark med mindst en måneds varsel til forsikringens fornyelsesdag (årsdag).

Du har dog altid mulighed for at opsige forsikringen med kort varsel, hvis du betaler et gebyr. Gebyret finder du på www.topdanmark.dk/gebyr.

Der er særlige regler for forsikringsperiode og opsigelse på blandt andet enkeltrejseforsikring og ejerskifteforsikring.

Der er desuden særlige regler for opsigelse i forbindelse med en skade.

Og endelig er der også særlige regler for opsigelse af lovpligtige forsikringer.

Du finder dine forsikringsvilkår i Mit Topdanmark på www.topdanmark.dk/log-ind og på www.topdanmark.dk/vilkaar.

Din forsikringsaftale er på dansk, og vi kommunikerer som udgangspunkt med dig på dansk.
 

Pris, gebyrer og betaling

Prisen på din forsikring er beregnet ud fra de oplysninger, du har givet os.
Prisen forudsætter, at dine tidligere forsikringsselskaber kan bekræfte eventuelle oplysninger om tidligere skader, gæld mv.
 

Skadesforsikringsafgift (inkluderet i prisen)

Vi opkræver på vegne af staten en skadesforsikringsafgift på 1,1 % af prisen på dine forsikringer, hver gang du betaler dine forsikringer.

 

Miljøbidrag (inkluderet i prisen)

Miljøbidraget er et beløb, der betales af bilejere. På ansvarsforsikringer for person- og varebiler betaler du et årligt miljøbidrag på 84 kr., som går til at finansiere den godtgørelse, der betales til bilejerne, der får deres bil hugget op eller skrottet.

 

Stormflodsafgift (ikke inkluderet i prisen)

Du betaler en årlig afgift til staten på 40 kr. til stormflod og stormfald på brandforsikringer for bygninger og løsøre. Afgifterne går til en erstatningspulje for skader i forbindelse med stormflod. Hvis du betaler din forsikring over flere gange på et år, betaler du hele årets stormflodsafgift ved den første opkrævning i kalenderåret.

 

Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (ikke inkluderet i prisen)

Dette bidrag udgør 40  kr. og betales årligt pr. forsikring og bliver opkrævet på bygnings-, indbo-, bil- og motorcykelforsikring. Hvis du betaler din forsikring over flere gange på et år, betaler du hele årets bidrag ved den første opkrævning i kalenderåret.

 

Opkrævningsgebyr (ikke inkluderet i prisen)

Opkrævningsgebyret består af et fast administrationsgebyr på 2 kr. og et betalingsgebyr, som afhænger af den valgte betalingsmetode.

  • Betaler du med MobilePay, betaler du kun administrationsgebyret, hver gang du betaler
  • Betaler du via Betalingsservice, betaler du et samlet opkrævningsgebyr på 9 kr. pr. betaling
  • Betaler du på andre måder, er det samlede opkrævningsgebyr 38 kr. pr. betaling, uanset om du får opkrævningerne pr. brev eller i e-Boks.

Du kan læse mere om opkrævningsgebyrerne på www.topdanmark.dk/gebyr.
 

Betalingsinterval

Du betaler som udgangspunkt din forsikring én gang om året. Hvis du betaler via MobilePay eller Betalingsservice har du også mulighed for at betale din forsikring månedligt.


Årlig indeksregulering

Alle forsikringspriser bliver indeksreguleret hvert år i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor.

For privatkunder, der bor på nedlagte landbrug, gælder der andre indeks for planteprodukter, husdyrprodukter, maskiner og inventar samt arbejdsskade. Du kan finde dem i dine vilkår


For sen betaling

Betaler du ikke forsikringen til tiden, rykker vi dig for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kr., som dækker de ekstra administrationsomkostninger.

Du kan læse mere om gebyrer og afgifter på www.topdanmark.dk/gebyr.

 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, som begynder, når du har modtaget policen:

  • Hvis du fx får policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15.
  • Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag.

Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig  besked - fx pr. brev eller e-mail - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide.


Du skal give besked til

Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller topdanmark@topdanmark.dk   


OBS! Særligt omkring brandforsikringer

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesretten på brandforsikringer for dit hus, fritidshus eller ejendom, er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at du har købt bygningsbrandforsikring i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.

 

Dobbeltforsikring

Du kan som udgangspunkt kun få erstattet samme skade én gang, selvom du har flere forsikringer, der dækker det samme. Vær derfor opmærksom på, om du har en lignende forsikring i forvejen.
Dobbeltforsikring kan fx forekomme i følgende tilfælde:

  • Skader på glas og sanitet kan være dækket på både hus- og indboforsikringen.
  • Visse dele af en rejseforsikring kan være omfattet af et kreditkort eller en pakkerejse købt gennem et rejsebureau, så skader derfor både er dækket på din rejseforsikring og på en rejseforsikring tilknyttet dit kreditkort eller din pakkerejse.

 

Forkerte oplysninger

Hvis du giver forkerte oplysninger i forbindelse med oprettelse af forsikringen, kan det betyde, at din ret til erstatning bliver nedsat eller helt falder bort. I nogle tilfælde vil forkerte oplysninger medføre, at vi opsiger forsikringen med tilbagevirkende kraft.

 

Opsigelse af nuværende forsikring

Topdanmark opsiger din nuværende forsikring i andet selskab, hvis du ønsker det og har udfyldt oplysninger om dit nuværende forsikringsselskab.

 

Rådgivning

Hvis du har behov for særlig individuel rådgivning, skal du kontakte os.

 

Aflønning

Vi har pligt til at oplyse dig om, at Topdanmark medarbejdere enten er på fast løn eller får provision eller bonus, når de sælger en forsikring.

 

Du modtager din post i e-Boks

Policen og meddelelser om din forsikring sender vi til din e-Boks. Hvis du fravælger Betalingsservice for en forsikring – eller du endnu ikke har tilmeldt den – er det også i e-Boks, du får din betalingsopkrævning.

Hvis du bor på et nedlagt landbrug og har en fritidshusforsikring, vil du få police og meddelelser om denne forsikring med posten.

Hvis du ikke har mulighed for at modtage digital post, skal du kontakte os.
 

Sådan behandler vi persondata

I Topdanmark behandler vi personoplysninger ud fra den gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger på www.topdanmark.dk/persondatapolitik. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du få tilsendt en fysisk kopi af persondatapolitikken ved at ringe eller skrive til os.

 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage, skal du sende klagen som e-mail til vores klageansvarlige på adressen kundeklager@topdanmark.dk.

Du kan også sende klagen som brev til:

Topdanmark Forsikring A/S Att. Kundeklager Borupvang 4
2750 Ballerup

Hvis problemet ikke bliver løst, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal
1100 København K
www.ankeforsikring.dk

Hvis en tvist om forsikringsaftalen indbringes for retten, afgøres den efter dansk ret ved en almindelig domstol og efter retsplejelovens regler om værneting.

 

Tilsyn og Garantifonden

Topdanmark Forsikring A/S, CVR-nummer 78416114, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.


Detaljeret information om forsikringerne

Du finder vilkår og EU-faktaark (IPID) for de enkelte forsikringer på www.topdanmark.dk.