Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere.
×

Købsbetingelser for privat-, landbrugs-, landbo- og producentforsikringer

Forsikringens ikrafttrædelse og løbetid 

Forsikringen træder i kraft på det aftalte tidspunkt, dog tidligst på den dato, hvor vi har sendt dig en kvittering for, at forsikringen træder i kraft som aftalt.

Hvis vi har behov for flere oplysninger, vil du blive kontaktet, før vi sætter forsikringen i kraft. 

Privatforsikringer gælder som udgangspunkt for et år ad gangen og bliver automatisk fornyet hvert år, medmindre forsikringen bliver opsagt af enten dig selv eller Topdanmark med mindst en måneds varsel til forsikringens fornyelsesdag (årsdag).

Landbrugs-, landbo- og producentforsikringer gælder for et eller fem år ad gangen. Den aftalte periode fremgår af din police. Forsikringen bliver automatisk fornyet ved aftaleperiodens ophør, medmindre forsikringen bliver opsagt af enten dig selv eller Topdanmark med mindst tre måneders varsel til forsikringens fornyelsesdag (årsdag).

Du har altid mulighed for at opsige forsikringen med særligt kort varsel mod betaling af et gebyr. Gebyret kan ses på www.topdanmark.dk/gebyr.

I forhold til løbetid og opsigelse gælder der særlige regler for bl.a. enkeltrejseforsikring og ejerskifteforsikring. 

Der gælder særlige regler for opsigelse i forbindelse med en skade. Der gælder også særlige regler for opsigelse af lovpligtige forsikringer.

Vi udsteder policen på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk. 

Dine vilkår kan du finde i Mit Topdanmark og på www.topdanmark.dk/vilkaar. 

 

Pris, gebyrer og betaling

Prisen på din forsikring er beregnet ud fra de oplysninger, du har givet os. 
Prisen forudsætter, at eventuelle oplysninger om tidligere skader, restancer mv. kan bekræftes af dine tidligere forsikringsselskaber. 

 

Skadesforsikringsafgift

Skadesforsikringsafgift udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer. 

 

Miljøbidrag 

Miljøbidrag udgør 84 kr. om året.
På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 90 kr. 

 

Stormflods- og stormfaldsafgift

Stormflods- og stormfaldsafgift udgør 60 kr. om året og bliver opkrævet på brandforsikringer for bygning og indbo. Hvis du betaler med kortere mellemrum end én gang om året, betaler du hele årets stormflodsafgift, den første gang du betaler i løbet af et kalenderår. 

 

Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Dette bidrag udgør 40 kr. om året pr. forsikring og bliver opkrævet på bygnings-, indbo-, bil- og motorcykelforsikring. Hvis du betaler med kortere mellemrum end én gang om året, betaler du hele årets bidrag, den første gang du betaler i løbet af et kalenderår. 

 

Opkrævningsgebyr

Opkrævningsgebyret ved Betalingsservice er 7 kr. pr. betaling. Betaler du ikke via Betalingsservice, er opkrævningsgebyret 30 kr. pr. betaling, uanset om du får opkrævningerne pr. brev eller i e-Boks. 
Du har mulighed for at betale din forsikring halv- eller kvartårligt mod et ekstra gebyr.

 

Årlig indeksregulering

Den oplyste pris er den, der gælder i år. Alle forsikringspriser bliver indeksreguleret hvert år i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. 

 

For sen betaling

Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker vi for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af ekstra administrationsomkostninger. 

Du kan læse mere om gebyrer og afgifter på www.topdanmark.dk/gebyr.

 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af privatforsikringer. Fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået. Fristen starter på det seneste af følgende tidspunkter:

a.    Den dag du får besked om, at du har købt forsikringen
b.    Den dag du skriftligt har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig

Det betyder, at hvis du fx køber din forsikring d. 1. i en måned, men først d. 3. modtager de oplysninger, vi skal give dig, så kan du frit fortryde aftalen til og med d. 17. Hvis denne dag falder på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den efterfølgende hverdag. 
Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, er det vigtigt, at du overholder fristen. Meddelelsen skal du have sendt inden fristens udløb – enten i en e-mail til topdanmark@topdanmark.dk eller med post til Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup. 

 

Dobbeltforsikring 

Du kan som udgangspunkt kun få erstattet samme skade én gang, selvom du har flere forsikringer, der dækker det samme. Vær derfor opmærksom på, om du har en lignende forsikring i forvejen.

 

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med oprettelsen af forsikringen, kan det medføre, at din ret til erstatning bliver nedsat eller helt bortfalder. I nogle tilfælde vil urigtige oplysninger medføre, at vi opsiger forsikringen med tilbagevirkende kraft. 

 

Opsigelse af nuværende forsikring

Hvis du har udfyldt oplysninger om dit nuværende forsikringsselskab, opsiger Topdanmark din nuværende forsikring. 

 

Rådgivning 

Hvis du har behov for individuel rådgivning i form af en personlig anbefaling omkring dine forsikringsforhold, kan du efter særlig anmodning få denne rådgivning hos os. 

 

Aflønning

Aflønningen i Topdanmark kan være fast løn, provision eller bonus.

Vi sender din post i e-Boks
Policen og meddelelser om din forsikring sender vi til din e-Boks. Hvis du fravælger Betalingsservice på en forsikring – eller du endnu ikke har tilmeldt den – er det også i e-Boks du får din ”opkrævning til betaling”.

 

Persondata

I Topdanmark behandler vi personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 

Hvis du har oplyst dit CPR-nr., har du givet samtykke til, at vi anvender det ved afgivelse af tilbud og i forbindelse med behandling af dine fremtidige forsikringer. Du kan altid trække samtykket tilbage ved at ringe eller skrive til os. 

Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i Topdanmarks persondatapolitik på www.topdanmark.dk/persondatapolitik. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du få tilsendt en papirkopi af persondatapolitikken ved at ringe eller skrive til os. 

 

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage, beder vi dig sende klagen som e-mail til vores klageansvarlige: kundeklager@topdanmark.dk

Du kan også sende klagen som brev til: 

Topdanmark Forsikring
Att. Kundeklager
Borupvang 4
2750 Ballerup

Hvis problemet ikke bliver løst, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1.
1572 København V. 
Tlf.: 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk

Hvis en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for retten, afgøres den efter dansk ret ved en almindelig domstol og efter retsplejelovens regler om værneting. 

 

Tilsyn og Garantifond

Topdanmark Forsikring A/S, CVR nr. 78416114, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

 

Kort om forsikringerne

Her kan du se en kort beskrivelse af Topdanmarks forsikringer. Ønsker du mere detaljeret information, kan du se vilkår samt EU-faktaark (IPID) på vores hjemmeside, www.topdanmark.dk. 

 

Indboforsikring

Indboforsikringen dækker dit indbo – derhjemme, i sportsklubben, i øvelokalet, når du har ting opmagasineret eller med på ferie. Det gælder ved brand, kortslutning, indbrud, tyveri, storm, skybrud, tøbrud m.m. 

Cykler er dækket med et standardbeløb, som kan forhøjes. 
Forsikringen indeholder en ansvarsdækning, som hjælper med dit erstatningsansvar, hvis du skader andre eller deres ting. 
Der er også retshjælpsdækning for private retssager relateret til din forsikring. 
Der er særlige vilkår for indboforsikring til unge under 28 år. 

 

Husforsikring

På husforsikringens grunddækning er du dækket ved brand, indbrud, hærværk og vand- og vejrskader. Dit ansvar som husejer er også dækket. 

Som tilvalg kan du få ekstra skadedyrsdækning, endnu bedre dækning for vandskader, husejerhjælp og hjælp til at rette op på kosmetiske forskelle efter en dækket skade. 

 

Transport

Du kan forsikre din bil, motorcykel, knallert, campingvogn og påhængsvogn/anhænger.

 • Bilforsikring indeholder en lovpligtig ansvarsforsikring. Den dækker erstatningsansvaret for de skader, der kan ske, hvis du eller andre kører ind i nogen eller noget, samt dit erstatningsansvar for skader på passagerer i din bil. Kaskoforsikringen dækker, hvis der sker skader på din bil, eller den bliver stjålet. For bedre dækning kan du tilvælge glasskadeforsikring, førerulykkesforsikring, vejhjælp og parkeringsskade uden selvrisiko. Der gælder særlige regler for fx leasingbiler og biler til unge. 
   
 • Motorcykelforsikring indeholder en lovpligtig ansvarsforsikring. Den dækker erstatningsansvaret for de skader der kan ske, hvis du eller andre kører ind i nogen eller noget. Kaskoforsikringen sikrer dig ved tyveri og skader på motorcyklen. For bedre dækning kan du tilvælge førerulykkesforsikring, vinterkørsel og vejhjælp. 
   
 • Knallertforsikring indeholder en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker, hvis du kører ind i nogen eller noget. For bedre dækning kan du tilvælge kaskoforsikring og ulykkesforsikring for knallertkørere. Forsikringen kan også dække speed pedelecs (45 km/t. elcykler)
   
 • Campingvogne og påhængsvogne/anhængere er dækket af bilens ansvarsforsikring. For en bedre dækning kan kaskoforsikring tilvælges. 
   
 • Bådforsikring indeholder en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer eller deres ting. Kaskoforsikringen dækker skader på båd og udstyr, samt dine personlige ejendele op til et aftalt beløb. For bedre dækning kan du tilvælge sejlerulykkesforsikring, udvidet sejladsområde, sejlads hele året og trailerforsikring. 
   

Rejseforsikring

Din rejseforsikring gælder i enten Europa eller hele verden, alt efter hvad du har valgt. 
Du kan få rejsehjælp hele døgnet rundt, hvis du bliver syg, kommer til skade eller har brug for anden hjælp i udlandet. 
For bedre dækning kan du tilvælge afbestillingsforsikring og skisport. 

Årsrejseforsikring dækker alle årets ferier i op til 60 dage i træk. Skal du rejse i længere tid, kan du tilkøbe ekstra dage.

Enkeltrejseforsikring dækker en specifik rejse, uanset om du rejser i kort eller lang tid. 

Studierejseforsikring dækker unge under 28 år, der skal på udveksling eller studieophold i udlandet. 

 

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen giver dig erstatning for varigt mén efter en ulykke. Der er også dækning for behandling ved visse former for skader, samt psykologisk krisehjælp efter livstruende begivenheder som overfald og trafikuheld.
For bedre dækning kan du tilvælge strakserstatning, farlig sport, forhøjet invaliditet og dødsfaldsdækning. 

 

Børneforsikring

Børneforsikringen giver erstatning for varigt mén efter en ulykke. Der er også dækning for tand- og tyggeskader, genoptræning og briller. 
For bedre dækning kan du tilvælge sundhedsforsikring, erstatning for varigt mén efter visse kritiske sygdomme samt strakserstatning ved ulykke og visse kritiske sygdomme. 

 

Hundeforsikring

Hundeforsikringen indeholder en lovpligtig ansvarsforsikring. Den dækker, hvis din hund er skyld i skader, som du skal erstatte. 
Sygeforsikringen dækker dyrlægeudgifter ved sygdomme og skader. 
For bedre dækning kan du tilvælge udvidet ansvarsforsikring, udvidet sygeforsikring og livsforsikring. 

 

Katteforsikring

Katteforsikringen indeholder en sygeforsikring, der dækker dyrlægeudgifter, hvis din kat bliver syg eller kommer til skade. 
For bedre dækning kan du tilvælge udvidet sygeforsikring og livsforsikring. 

 

Hesteforsikring

Hesteforsikringen indeholder en lovpligtig ansvarsforsikring. Den dækker, hvis din hest er skyld i skader, som du skal erstatte. 
Sygeforsikringen dækker dyrlægeudgifter ved sygdomme og skader. 
For bedre dækning kan du tilvælge livsforsikring og uanvendelighedsdækning. 

 

Landbrugs- og producentforsikring

Landbrugsforsikringen og producentforsikringen kan sammensættes, så både dit private og erhvervsmæssige forsikringsbehov bliver dækket. Den private forsikring kan omfatte indbo, bolig og din familie. Virksomhedsforsikringen kan omfatte bygninger, maskiner, dyr, medarbejdere, driftstab og ansvarsforsikring.   

 

Landboforsikring 

Landboforsikringen sammensættes som en samlet pakke, der kan dække de forsikringsmæssige behov, der er, hvis du har bopæl på et nedlagt landbrug. Den kan omfatte indbo, bygninger, dyr, maskiner og din familie.