Vi er her for at hjælpe - OGSÅ i fremtiden

Voldsomme ændringer i vejret vil ske hyppigere, og hvis fremtidens klimarelaterede katastrofer skal forebygges eller mindskes i omfang, kræver det indsatser i alle dele af samfundet på alle niveauer. I Topdanmark ønsker vi at understøtte samfundet i at tilpasse sig klimaforandringerne og hjælpe vores kunder.

 

Fremtidens forsikringer skal hjælpe med forebyggelse og klimatilpasning

Ekstreme vejrbegivenheder kan medføre flere skader og det er vigtigt for os i Topdanmark, at vores kunder er sikret og godt hjulpet ved relevante klimarelaterede skader i fremtiden.

Vi vil gerne give vores kunder, som gør en ekstra forebyggende indsats, et incitament til at forebygge relevante klimarelaterede skader.

 

Vi understøtter EU’s mål om klimatilpasning

Hyppigere og mere ekstreme vejrbegivenheder har øget behovet for at sikre, at vores kunder kan få forsikringer, som understøtter dem mod relevante klimaforandringer. Det betyder, at vi i Topdanmark også i fremtiden vil sikre, at vores kunder er dækket ved relevante klimarelaterede risici, som fx storme, naturbrande og skybrud.

 

Vores bygningsforsikringer til privatkunder er tilpasset til EU-taksonomien* og bidrager til EU’s miljømål om klimatilpasning. Det betyder, at vi i Topdanmark har gennemgået vores forsikringer for at sikre, at vores kunder er dækket ved relevante klimarelaterede risici, som fx storme, naturbrande og skybrud, ligesom forsikringerne indeholder et incitament til at forebygge klimarelaterede skader.  

 

Fremtidige klimarelaterede begivenheder

Lige siden grundlæggelsen i 1899 har vi i Topdanmark arbejdet med at forudsige risici, da det er en vigtig del af vores virke. Vi gør en betydelig indsats for at blive endnu bedre til at forstå og forudsige fremtidige ekstreme klima- og vejrrelaterede hændelser til gavn for både samfundet og vores kunder. Vi deler vores viden og data med F&P samt offentlige myndigheder. Alt dette til gavn for vores kunder, samfundet og os.

 

*Fakta om forsikringer, som er tilpasset til EU-taksonomien

Når vi tilpasser en forsikring til EU-taksonomien, betyder det bl.a., at:

1. Forsikringen dækker skader, som er forårsaget af relevante aktuelle og fremtidige klima- og vejrrelaterede hændelser, fx storm, naturbrande og skybrud

2. Vi tilbyder fordele til vores kunder, der har købt forsikringen, når de gør konkrete tiltag for at forebygge klima- og naturrelaterede skader

3. Vi bruger prognoser og fremskrevne tal til at forudsige fremtidige klimarisici

 

Hvad er EU-taksonomien?

Taksonomiforordningen har til formål at skabe en fælles klassificering af, hvad der kan siges at være klima- og miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

 

Seks klima- og miljømål

Taksonomiforordningen definerer seks klima- og miljømål, som økonomiske aktiviteter kan bidrage væsentligt til, for at blive klassificeret som klima- og miljømæssigt bæredygtige:

  1. Modvirkning af klimaændringer
  2. Tilpasning til klimaændringer
  3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til en cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

De seks mål skal suppleres af tekniske screeningskriterier med minimumskrav for, hvornår en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage til de enkelte mål.

 

Hvad er en bæredygtig økonomisk aktivitet?  

En bæredygtig økonomisk aktivitet er defineret ud fra fire kriterier, der alle skal være opfyldt:

  1. Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de ovenfor stående seks klima- og miljømål
  2. Aktiviteten må ikke væsentligt skade et af de seks klima- og miljømål
  3. Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
  4. Aktiviteten skal opfylde EU’s tekniske screeningskriterier

Du kan læse mere på Finanstilsynets hjemmeside.