Brand

Brandskader bliver ofte meget omfattende - ikke kun på grund af varme og ild, men også røg og sod, der spreder sig til alle rum i virksomheden og ødelægger alt på sin vej.

Syv brandmænd i færd med at slukke eksplosive flammer. Ved brand kan en driftstabsforsikring være en stor hjælp.

Forebyg med enkle midler

De fleste brande på virksomheder kan undgås ved at følge nogle relativt simple brandtekniske vejledninger.

En stor og meget effektiv indsats kan være installation af automatiske sprinkleranlæg i virksomheden, men mindre kan gøre en stor forskel.

Din redning, når uheldet er ude - de rigtige brandslukkere

Brande i forskellige materialer kræver forskellige slukningsmidler. Når det gælder virksomhedens ildslukkere, er det derfor vigtigt, at I vælger den model, der passer til jeres behov - og placerer den det rigtige sted.

Den vigtigste forebyggelse

Du kan øge brandsikkerheden markant med brandalarmer, branddøre og brandsektionering af bygningerne. Desuden er to faste rutiner vigtige:

  • En årlig termografisk undersøgelse af de elektriske installationer
  • Et dagligt fyraftenstjek - samme rutine hver dag

Vær særlig opmærksom på brandrisikoen, hvis din virksomhed udfører eller får udført varmt arbejde, eller hvis I har at gøre med brandfarlige væsker. Vi har gode råd til en række særlige brancher og situationer - se længere nede.

 

Sæt grænser for branden

En god brandmæssig opdeling kan være forskellen mellem et problem og en katastrofe for virksomheden.

Vær særlig opmærksom på at adskille områder med forskellige funktioner med brandvægge – fx administration, produktion og lager. Desuden er det altid en god ide at frasektionere vitale funktioner som serverrum, modellagre og formlagre.

Forebyg brand med el-eftersyn og termografi af el-tavler

Omkring hver fjerde brand starter i el-installationerne – de er ofte forældede, overbelastede, har løse forbindelser eller slidte kabler. Med en termografi af dine el-tavler og et generelt el-eftersyn i jeres bygninger kan du forebygge brand.

Fast fyraftenstjek: Kan redde din virksomhed

Brande, der opstår uden for arbejdstid, medfører ofte store skader på bygninger, produktionsudstyr og varer. Skaderne er hyppigt så omfattende, at de truer virksomhedens fremtidige eksistens.

Når skaderne er så store, skyldes det typisk, at branden frit kan udvikle sig og først opdages, når den har et sådant omfang, at den kan observeres udefra. I kan forhindre de fleste af disse brande, hvis der foretages et fyraftenstjek.

Særlige forhold

Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på, at der gælder særlige regler for brug af væsker med et flammepunkt under 100˚C, da det øger risikoen for brand og eksplosionsskader væsentligt.

Arbejder I med denne type væsker, skal der foretages en særlig arbejdspladsvurdering af risikoen for eksplosioner – en såkaldt ATEX-APV (ATmosphere EXplosible), hvor der skal udfærdiges et eksplosionssikringsdokument og zoneklassificering af områder med eksplosiv atmosfære.

Når man oplader batterier, dannes der brint, og dermed er der risiko for, at der kan opstå kortslutning og brand.

Hvis du træffer de enkle forholdsregler som vi har beskrevet på denne tjekliste, kan du forebygge at en brand breder sig til bygningen eller brandbart oplag.

Ved den daglige håndtering er det særlig vigtigt at beskytte flaskeventilen mod at knække, da den ellers kan flyve flere hundrede meter gennem luften. Trykflasker, der udsættes for opvarmning, risikerer at sprænges og udvikle branden til en katastrofe.

En tredjedel af alle brandskader på virksomheder starter med, at der bliver sat ild til udendørs oplag. Det resulterer ofte i store tab for den enkelte virksomhed. Helt galt går det, når det brandbare oplag ikke er placeret tilstrækkeligt langt væk fra bygninger eller andet brandbart materiale. Ved at indføre nogle enkle regler for afstand mellem bygninger og brandbart affald, vil en pyromanbrand ikke få de samme konsekvenser.

En god og sikker løsning for opbevaring af brandbart affald uden for bygningen er et indhegnet og aflåst område. En sidegevinst ved at placere affald i et aflåst område er, at værdifuldt skrot samtidig tyverisikres. Hvis det kniber med at få tilstrækkelig afstand mellem bygning og affald, er et godt alternativ at vælge containere, der kan aflåses.

Undgå brand ved svejsning, slibning, tagdækning, ukrudtsbrænding og lignende varmt arbejde.

Særlige brancher

Reparation, svejsning og kortslutning er de mest almindelige årsager til brand i autoværksteder. Der opstår dog også en del brande, når der ikke er nogen til stede på arbejdspladsen, fx ved opladning eller på grund af håndtering af brandfarlige væsker.

Brand i detailhandlen er desværre et stort problem. Derfor stiller vi visse krav om forebyggelse af brand, hvis I er forsikret hos os.

Det er med til at forhindre store og dyre skader, hvilket i sidste ende betyder lavere priser på forsikringerne for alle kunder.

Hvis jeres virksomhed er afhængig af avanceret IT-udstyr, der er svært at erstatte ved tyveri eller andre skader, er det en god ide at sørge for et højt sikkerhedsniveau i fx serverrum.

I tjeklisten får du vejledning til, hvordan du undgår:

  • Overspænding og transienter
  • Tyveri og indbrud
  • Brand-, røg- og korrosionsskader
  • Vandskader

 

En del køkkenbrande breder sig lynhurtigt via emhætten til andre dele af bygningen. Ofte skyldes de fritureolie, der bliver overophedet og antænder. Resultatet bliver nemt omfattende skader, langvarig lukning af køkkenet og tab af kunder.

Det har vist sig, at det er næsten umuligt at slukke en brand i en friturekoger med et brandtæppe og en CO2 slukker, fordi olien nemt antænder igen. Derfor er forebyggelse endnu vigtigere.

Når el- og hybridbiler oplades, udvikles der varme, og det giver risiko for brand i både batteri og oplader. I kan forebygge brand i p-kældre og -huse ved bl.a. at lade hver enkelt ladeenhed være tilsluttet en separat kontakt og sørge for mindst 1,5 meter friholdt areal omkring elbiler, som er under opladning.