Undersøgelse af mulig svindelsag

Sådan foregår undersøgelsen af en mulig svindelsag

Undersøgelsen af en mulig svindelsag foregår professionelt og følger både lovgivningen på området, vores interne retningslinjer og retningslinjerne fra vores brancheorganisation Forsikring & Pension.

Centralskade gennemgår sagen igen

Når der er mistanke om forsikringssvindel, overdrages sagen fra den almindelige skadebehandling til Centralskade.

Her sker der som det første en fornyet vurdering af skadeanmeldelsen og andre oplysninger fra skadeanmelderen og eventuelle andre tilgængelige dokumenter i sagen (fx politirapport, lægeerklæringer, motorregistret osv.). Denne fornyede vurdering kan med et nyt sæt øjne have to udfald: Enten at der ikke er hold i mistankegrundlaget, eller at mistankegrundlaget leder til en egentlig sag om uberettiget erstatning eller forsøg på forsikringssvindel.

Den første type sager – altså hvor det viser sig, at der ikke er hold i mistankegrundlaget – giver Centralskade tilbage til skadeafdelingen, der afslutter sagen og udbetaler erstatning til kunden i henhold til betingelserne i den pågældende police. 

Den anden type sager er de sager, hvor vi mener, der er klare indikationer på svindel og/eller at der er afgivet urigtige oplysninger. Disse sager har vi ca. 500 af årligt. Det skal ses i lyset af, at vi årligt modtager og behandler ca. 320.000 skadeanmeldelser.

Det videre arbejde med de ca. 500 sager årligt består i at undersøge og dokumentere, at kunden har gjort krav på uberettiget erstatning. I ca. 99 % af de 500 sager dokumenterer vi dette ved at undersøge fakturaer, politirapporter, indhente uvildige eksperterklæringer samt andre oplysninger og fakta, der kan dokumentere, at den skade, der søges erstattet, enten ikke er hændt eller ikke har været så omfattende som anmeldt.

I de tilfælde, hvor dokumentationen efterlader berettiget tvivl, meddeler vi kunden eller den skadelidte, at vi betragter sagen som forsøg på at tilegne sig en uberettiget erstatning, og at vi derfor naturligvis ikke udbetaler erstatningen. Herudover kræver vi eventuelt allerede udbetalt a conto erstatning tilbagebetalt. Er den skadelidte stadig kunde hos os, vil vi også afbryde kundeforholdet.

Læs mere om forsikringssvindel på Forsikrings hjemmeside