Vi arbejder med ansvarlighed i investeringer og rådgivning

Vi ved, at der blandt vores kunder er mange, der ønsker at fremme en ansvarlig udvikling. Derfor vil du hos Topdanmark altid kunne vælge et relevant og konkurrencedygtigt pensionsprodukt, hvor investeringerne tager ESG-hensyn. Vi foretager desuden investeringerne efter vores politikker for ansvarlig investering og aktivt ejerskab. Det gælder både for Profilpension og Formålspension. Til Formålspension screener vi endda investeringerne efter udvidede krav til ESG - uanset hvilket formål du ønsker, at vi skal investere din pension i.

I Topdanmark kan du vælge at investere i Formålspension, hvor der er ekstra fokus på ESG og fravalg af investeringer i fx olie- og gasselskaber. Med Formålspension vælger du et formål, som er vigtigt for dig, og som en del af din pensionsopsparing skal investeres i. Når du har valgt dit formål, hjælper vi dig med at få det højst mulige afkast – og dermed mest muligt at forsøde tilværelsen med, når du en dag skal på pension. Du kan vælge mellem fire formål:

  1. Grøn omstilling – hvis du vil sætte skub i en mere ansvarlig udvikling, hvor vi blandt andet investerer din pension i selskaber, der arbejder målrettet med genanvendelse og CO2-reduktion
  2. Teknologisk udvikling – hvis du vil sætte skub i fremtidens digitale løsninger, hvor vi blandt andet investerer din pension i førende teknologiselskaber, der arbejder med digitalising, automatisering og IT
  3. Danske investeringer – hvis du vil sætte skub i dansk økonomi, hvor vi blandt andet investerer din pension i kendte og solide virksomheder, der bidrager til det samfund, vi alle er en del af
  4. Globale investeringer - hvis du vil sætte skub i den globale vækst, hvor vi blandt andet investerer din pension bredt inden for både sektorer og geografiske områder

Fælles for alle fire formål er, at vi ekskluderer selskaber, hvis deres omsætning stammer fra produktion af røgtobak, klyngebomber, biologiske og kemiske våben, antipersonelminer samt atomsprænghoveder. Vi ekskluderer ligeledes selskaber, der har mere end 5 % af deres omsætning fra tjæresand, termisk kul, salg af våben, online gambling, voksenunderholdning, udvinding af fossile brændsler og råstofudvinding i udviklingslande.

Se investeringsfonde

Vores politik for ansvarlige investeringer og politik for aktivt ejerskab er godkendt af bestyrelsen i Topdanmark Kapitalforvaltning. Det er Topdanmark Kapitalforvaltning, der har ansvaret for implementeringen heraf samt løbende at overvåge og sikre, at investeringerne opfylder principperne i vores politikker. 

Vores politik for ansvarlige investeringer er baseret på internationale principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Politikken beskriver de minimumskriterier, vi vurderer alle vores investeringer på baggrund af. 
Vores daglige investeringsarbejde inkluderer både risici og muligheder relateret til miljø, klima, sociale forhold og ledelse, også kendt som ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance). Vi benytter ESG-analyser og rapporter fra NGO’er til at sikre, at afkastpotentiale samt håndteringen af ESG-risici stemmer overens med vores forventninger til selskaberne.

Vores aktive ejerskab sker primært ved, at enten vi eller vores samarbejdspartner går i dialog med det selskab, hvis adfærd er i uoverensstemmelse med vores politik. Vi forsøger at påvirke selskabernes arbejde i henhold til FN’s Global Compact og bæredygtighed samt ved at afgive stemmer på generalforsamlinger. Målet med dialogen er at påvirke selskabets adfærd til at være i overensstemmelse med vores politik. Hvis vi ikke ser nogen ændring i adfærden, kan vi vælge at ekskludere selskabet.

Se politikker for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab  
 

Topdanmarks Kapitalforvaltning integrerer bæredygtighedsrisici i det daglige investeringsarbejde. Gennem ESG-porteføljeanalyser rapporterer vi løbende om risici som fx klima- eller ESG-risici som en del af den faste bestyrelsesrapportering. Disse analyser skal identificere ESG-kvaliteten af vores investeringer.

Klimarisici er en del af vores ESG-analyse, som har til hensigt at identificere både CO2-udledning i de selskaber, vi investerer i, selskabernes eksponering mod grønne løsninger samt overensstemmelse med fremtidige klimascenarier.

Vi mener, at arbejdet med ESG skal være forankret i vores investeringsteam. Dermed er det muligt hurtigt at tilpasse arbejdet med klimarisici, bæredygtighedsmuligheder og ESG til udviklingen på de finansielle markeder.

Vi har i Topdanmark et ønske om, at vores kunder har viden om og forståelse for vores investeringsprodukter. Derfor uddanner vi løbende alle vores rådgivere til at kunne formidle relevant information om Formålspension og de valg, produktet indeholder. Det er dermed en del af vores strategi, at vores kunder får kendskab til ansvarlig investering og mulighed for at sætte et ansvarligt aftryk med deres pension.

Se investeringsguiden
 

I vores løbende identifikation og håndtering af risici indgår et fokus på de finansielle risici, som følger af klimaforandringer og omstillingen til en bæredygtig økonomi. Vi overvåger og vurderer løbende udviklingen i eksisterende risici, og eventuelle nye finansielle risici vil naturligt indgå i den eksisterende proces, herunder vurderingen af risiko-minimerende tiltag, i takt med at de identificeres.

Vi ønsker at opnå størst muligt afkast af investeringerne, men vi ønsker samtidig at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og ikke bryder med internationalt anerkendte normer og konventioner, som Danmark indgår i. I investeringsanalyserne medtager vi bæredygtighedsrisici, som vi mener, kan have indvirkning på det finansielle afkast. Vi forventer, at arbejdet med eksklusioner og med at minimere bæredygtighedsrisici har en lav indvirkning på afkastskabelsen – dog forventes den samlede risiko i porteføljen at stige, i takt med at vi har ekskluderet flere selskaber i fx Formålspension.

Vores politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab har bl.a. til hensigt at identificere de vigtigste negative indvirkninger, som vores investeringer kan have på bæredygtighedsfaktorer. I disse politikker findes vores forventninger til de selskaber, vi investerer i, samt hvilke analyser og screeninger vi foretager for at minimere bæredygtighedsrisici mest muligt.

Vi er bevidste om, at der altid er en risiko for, at en investering kan vise sig at bryde med vores politik for ansvarlige investeringer. For at imødegå denne risiko foretager vi en screening forud for investeringsbeslutninger og løbende af vores investeringsaktiver for at sikre, at vores investeringer er ansvarlige og i overensstemmelse med politikken. Vores screening er baseret på at identificere selskaber, der bryder med FN’s Global Compact og udvalgte aktiviteter, som vi ikke ønsker at investere vores kunders midler i. Vi screener for:

  • Manglende efterlevelse af menneskerettighederne
  • Manglende accept af arbejdstagerrettigheder
  • Uforsvarlig og/eller ulovlig omgang med miljøet
  • Korruption
  • Produktion af kontroversielle våben

Vi evaluerer løbende screeningsresultaterne af eksisterende investeringer. Hvis vi på baggrund af den udførte screening vurderer, at et selskab ikke lever op til vores adfærdskrav, kan vi enten frasælge den pågældende beholdning eller fastholde den og søge indflydelse gennem aktivt ejerskab. 

Vi offentliggør årligt en bæredygtighedsrapport, hvori vi redegør for de væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer baseret på vores investeringsaktiviteter. Heri rapporterer vi også om vores arbejde med aktivt ejerskab.

Vi rapporterer ligeledes årligt til CDP (tidligere kendt som Carbon Disclosure Project). 

Læs mere om vores årlige rapporter

Vores aflønningspolitik skal bl.a. bidrage til vores bæredygtighed ved at sikre, at de mål, vi har fastlagt for incitamentsaflønningen, understøtter vores forretningsudvikling og innovation og ikke tilskynder til adfærd i strid med vores CSR-politik. Det medvirker til at sikre, at vores kontant- og aktiebaserede kortsigtede incitamentsordning (STI-Programmet) og resultatkriterierne bidrager til vores forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed. I den forbindelse kan det nævnes, at vores STI-Program for direktionen og udvalgte medarbejdere af den øverste ledelse bl.a. understøtter ESG-faktorer samt CSR- og bæredygtighedsinitiativer.

Læs mere om vores aflønningsstruktur